aaa
Disclaimer     

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door de ons uitdrukkelijk afgewezen.
Traas verzekeringen & hypotheken biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Traas verzekeringen & hypotheken streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Eveneens streeft Traas verzekeringen & hypotheken ernaar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze website aangeboden modules, correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Iedere vorm van aansprakelijkheid wijst Traas verzekeringen & hypotheken echter van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze website aangeboden modules. Evenmin aanvaardt het assurantiekantoor aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Traas verzekeringen & hypotheken geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend inbegrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan Traas verzekeringen & hypotheken zonder voorafgaande aankondiging wijzigen.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Traas verzekeringen & hypotheken dan wel uw juridische of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites, die niet het eigendom zijn van Traas verzekeringen & hypotheken dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden door anderen onderhouden en Traas verzekeringen & hypotheken heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Geen enkele garantie wordt gegeven, noch aanvaarding van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Traas verzekeringen & hypotheken dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Traas verzekeringen & hypotheken garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


  Traas Verzekeringen & Hypotheken | Langstraat 41 | 4341 EC Arnemuiden | T : 0118-602506 | E : info@traasverzekeringen.nl | Disclaimer